Náhradní valná hromada

8.1.2021

Vážení členové spolku cyrilek.net z.s.,

jelikož předchozí valná hromada (konaná per rollam dne 28. – 31. 12. 2020) nebyla usnášeníschopná, svoláváme tímto náhradní valnou hromadu. Bohužel současná epidemiologická situace stále neumožňuje osobní setkání většího počtu osob a tak nezbývá, než využít možnosti dané zákonem 191/2020 v aktuálním znění a svolat valnou hromadu náhradním způsobem s využitím technických prostředků.

Zasedání náhradní valné hromady se koná v období od 21. 1. 2021 do 24. 1. 2021.

Forma konání – elektronicky, prostřednictvím členské sekce dostupné na webových stránkách spolku.